สาสน์จากผู้บริหาร


บริษัท รักษาความปลอดภัย เพชร อินเวสติเกชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ใช้ระบบมาตรฐาน ในการดำเนินงานรักษาความปลอดภัย ให้กับ บุคคล อาคาร สถานที่ บ้านพักอาศัย และทรัพย์สินต่าง บริษัทได้มีการคัดเลือก อบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยโดยยึดหลักสาคัญ 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเคร่งครัดเข้มแข็งในระเบียบวินัย ความคล่องแคล่วกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะที่ดี และความมุ่งมั่นตั้งใจ พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องผ่านฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆที่บริษัทฯได้กำหนดขึ้นมา และได้รับการฝึกอบรมการทำงานในหน่วยงานหลัก ของบริษัทก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการบริหารงาน บริษัทได้ยึดถือนโยบายหลักที่สาคัญ คือ การเข้าพบผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารโครงการเป็นประจำโดยฝ่ายจัดการ เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยไม่สะสมปัญหาต่างๆเอาไว้ จึงส่งผลให้บริษัทฯได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างด้วยดีตลอดมาจากมาตรการและนโยบายต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพิจารณาให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ในการใช้บริการรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทฯ ในโอกาสอันควรต่อไป

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ
ขายคุณภาพและความต่างของบริการ

แนวคิดและวิธีการปฏิบัติ
เน้นการนำเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยมาใช้ โดยสร้างระบบบริหารการจัดการมารองรับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในส่วนของผู้ว่าจ้างและของทางบริษัทฯเอง การควบคุมคุณภาพและการบริการหลังการขาย เป็นคำมั่นที่ทางบริษัทมอบให้กับทางผู้ว่าจ้างทุกราย

เป้าหมายของบริษัท
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานของงานบริการ จึงมีแผนการดำเนินงานทุกอย่างที่เป็นระบบทั้งหมด เพื่อให้เกิดความมั่นใจและพึงพอใจของผู้ว่าจ้างในที่สุด

คณะบริหารงาน
นายธงชัย พิพัฒภิญโญภาพ กรรมการผู้จัดการ

 

ติดต่อ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เพชรอินเสติเกชั่น จำกัด เราพร้อมดูแลงานรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพ

ที่อยู่:
20/19 ม.7 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Mobile: 081-906-9264
Email: pechpig2552@gmail.com
Email: thongchaipig@gmail.com
Phone: 02-006-3417
Phone: 02-019-0380
Fax: 02-006-3417

ผลงานที่ผ่านมา


อัลบั้มที่ : 9

อัลบั้มที่ : 8